ຕົວແທນກຸ່ມບ້ານ ສະເໜີ ລະດັບຄວາມທຸກຍາກບ້ານ. Kumban represntative present poverty grading of village

Category: 
TV Clips
Released Date: 
22 Oct 2014