ຕົວແທນແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າມົ້ງສະເໜີຄວາມຕ້ອງການຂອງບ້ານ. Village represntative of Hmong presnt their needs

Category: 
TV Clips
Released Date: 
24 Jun 2015