ປະສານງານກຸ່ມ ບ້ານສະເໜີ ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ທີມງານບ້ານ. Kumban Facilitator presnt roles and responsibility of KB team

Category: 
TV Clips
Released Date: 
22 Oct 2014