ຫົວໜ້າຫ້ອງການພັດທະນາຊົນນະບົດ ເມືອງຈອມເພັດ ຊ່ວຍອະທິບາຍ ຮູບພາບວິໃສທັດຂອງ ທລຍ ສູ່ຊຸມຊົນ Head of Chomphet District Rural Development Office assist PRF by explain the Picture of its vision

Category: 
TV Clips
Released Date: 
24 Jun 2015