Library

No. Title Year Lao English
281 Indicators 2013 -NA- Download
282 6 Principles and 10 rules 2013 -NA- Download
283 ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ ລະຫວ່າງ ທລຍ ແລະ ກະຊວງໂຍທາທິການ-ຂົນສົ່ງ (Agreement with Ministry of Public Work and transport ) (MoPWT) 2013 Download Download
284 ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ ລະຫວ່າງ ທລຍ ກັບ ກະຊວງ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ແລະ ສິ່ງແວດລອ້ມ (Agreement with MoME) 2011 -NA- Download
285 ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ ລະຫວ່າງ ທລຍ ແລະ ກະຊວງ ອຸກສາຫະກໍາ ການຄ້າ (Agreement with MoIC) 2011 Download Download
286 ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ ລະຫວ່າງ ທລຍ ແລະ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ (Agreement with MoH) 2011 Download Download
287 ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ ລະຫວ່າງ ທລຍ ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ (Agreement with MoE) 2011 Download Download
288 ລະບຽບການພັດທະນາຊຸມຊົນ ຂໍ້ທີ່ 3: ໃຫ້ສິດແກ່ແມ່ຍິງ 2012 Download -NA-
289 ລະບຽບການພັດທະນາຊຸມຊົນ ຂໍ້ທີ່ 2: ຄວາມໂປງໃສ່ 2012 Download -NA-
290 ລະບຽບການພັດທະນາຊຸມຊົນຂໍ້ທີ່ 1: ຄວາມສາມັກຄີ 2012 Download -NA-

Pages