Library

No. Title Year Lao English
41 ບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້ຳວຽກຂອງ ທລຍ (ປະຈໍາເດືອນ ພະຈິກ 11/2015) 2015 Download -NA-
42 ແຜນທີ່ສະແດງທີ່ຕັ້ງໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນທີ 9,10 ແລະ 11 ຂອງ ທລຍ II (Location Mapping Cycle 9,10 and 11 of PRF Programme) 2015 Download -NA-
43 ປື້ມແຜນທີ່ ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ ທລຍ 2015 (GIS-Mapping Products Catalogue 2015) 2015 -NA- Download
44 ປື້ມແຜນທີ່ ການກໍ່ສ້າງຫົວງານ ໂຄງການໄຟຟ້າ (Map Book_Dam) _Eng 2015 -NA- Download
45 ບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້ຳວຽກຂອງ ທລຍ (ປະຈໍາເດືອນ ຕຸລາ 10/2015) 2015 Download -NA-
46 ບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້ຳວຽກຂອງ ທລຍ (ປະຈໍາເດືອນ ກັນຍາ 9/2015) 2015 Download -NA-
47 ບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້ຳວຽກຂອງ ທລຍ (ປະຈໍາເດືອນ ສິງຫາ 8/2015) 2015 Download -NA-
48 Semi Annual Progress Report ( Oct 2014 - Mar 2015) 2015 -NA- Download
49 Lao PRF II Impact Evaluation Baseline Report COMPLETE--FINAL January 2014 2015 -NA- Download
50 Lao PRF II IE Baseline Presentation FINAL May 13 2013 2015 -NA- Download

Pages