Library

No. Title Year Lao English
41 Annual Progress Report (October 2014 – September 2015) 2016 -NA- Download
42 ບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້ຳວຽກຂອງ ທລຍ (ປະຈໍາເດືອນ ທັນວາ 12/2015) 2016 Download -NA-
43 ບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້ຳວຽກຂອງ ທລຍ (ປະຈໍາເດືອນ ພະຈິກ 11/2015) 2015 Download -NA-
44 ແຜນທີ່ສະແດງທີ່ຕັ້ງໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນທີ 9,10 ແລະ 11 ຂອງ ທລຍ II (Location Mapping Cycle 9,10 and 11 of PRF Programme) 2015 Download -NA-
45 ປື້ມແຜນທີ່ ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ ທລຍ 2015 (GIS-Mapping Products Catalogue 2015) 2015 -NA- Download
46 ປື້ມແຜນທີ່ ການກໍ່ສ້າງຫົວງານ ໂຄງການໄຟຟ້າ (Map Book_Dam) _Eng 2015 -NA- Download
47 ບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້ຳວຽກຂອງ ທລຍ (ປະຈໍາເດືອນ ຕຸລາ 10/2015) 2015 Download -NA-
48 ບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້ຳວຽກຂອງ ທລຍ (ປະຈໍາເດືອນ ກັນຍາ 9/2015) 2015 Download -NA-
49 ບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້ຳວຽກຂອງ ທລຍ (ປະຈໍາເດືອນ ສິງຫາ 8/2015) 2015 Download -NA-
50 Semi Annual Progress Report ( Oct 2014 - Mar 2015) 2015 -NA- Download

Pages