Library

No. Title Year Lao English
71 ມາດຕະການປ້ອງກັນຜົນກະທົບທາງດ້ານສັງຄົມແລະສີ່ງແວດລ້ອມ-ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT FRAMEWORK (ESMF) 2015 Download Download
72 Annual Progress Report October 2013 – September 2014 (CYCLE XI) 2015 -NA- Download
73 ບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້ຳວຽກຂອງ ທລຍ (ປະຈ ຳເດືອນ ມັງກອນ 1/2015) 2015 Download -NA-
74 LONG Progress Report 2014 2015 -NA- Download
75 ບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້ຳວຽກຂອງ ທລຍ (ປະຈ ຳເດືອນ ທັນວາ 12/2014) 2015 Download -NA-
76 ບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້ຳວຽກຂອງ ທລຍ (ປະຈ ຳເດືອນ ພະຈິກ 11/2014) 2014 Download -NA-
77 ບົດລາຍງານຄວາມຄືບຫນ້າກ່ຽວກັບການປະຕິບັດວຽກງານ ລປພ LONG ຢູ່ເມືອງຊ່ອນ ແຂວງຫົວພັນ 2013-2014 2014 Download -NA-
78 ບົດລາຍງານປະຈຳປີກ່ຽວກັບວຽກງານ ຄປພ LONG ຢູ່ເມືອງວຽງໄຊ 2013-2014 2014 Download -NA-
79 ຄວາມຄືບຫນ້າຂອງໂຄງການ ຄປພ LONG 2014 Download -NA-
80 LONG Monitoring & Evaluation 2014 -NA- Download

Pages