ປື້ມຄູ່ມື ວິທີວາງແຜນພັດທະນາຂັ້ນບ້ານ ແລະ ຂັ້ນກຸ່ມບ້ານ-ທລຍ 3 CDD_ Village and Koumban Development Planning Manual_PRF III