ຈຸດປະສົງ ແລະ ວິໄສທັດ

Posting Date: 
18 Jul 2013

* ຈຸດປະສົງ: ເພື່ອ​ທົດ​ລອງ​​ຮູບ​ແບບວິທີ​ການ​ປັບປຸງ​ຊີ​ວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່ ​ໂດຍການ​ນຳ​ໃຊ້ການ​ພັດທະນາທີ່​ຂັບ​ເຄື່ອນ​ໂດຍ​ຊຸມ​ ຊົນ ​(CDD)
* ວິໄສທັດ: ເພື່ອ​ປ່ຽນ​ແປງ​​ຊີວິດ​ການເປັນຢູ່ຂອງ​ປະຊາຊົນ,ໂດຍການສ່ົງ​ເສີມ ຄວາ​ມເປັນເຈົ້າການ ແລະ ການຮ່ວມ​ຕົວ​ເຂົ້າກັນເປັນ​ກຸ່ມ ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ວຽກງານ​​ປັບປຸງ​ຊີ​ວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ແລະໂພ​ສະນາ​ການ ຂອງ​ໝົດ​ທຸກ​ຄົນ
-​ມີລາຍ​ຮັບເພີ້ມຂື້ນ
-ອາຫານການກິນພຽງພໍ
​-ເດັກ​ມີ​ສຸຂະພາບ​ດີ
-ເຮັດໃຫ້ບ້ານກາຍເປັນບ້ານພັດທະນາຮອບດ້ານ