News from Livelihood

18 Jul 2013
ສະພາບພະນັກງານ ແລະ ພື້ນທີ່ການເຄື່ອນໄຫວ: ພະນັກງານທັງໝົດ 17 ຄົນ, ຍິງ 8 ຄົນ. ໃນນີ້, ຂັ້ນເມືອງ 3 ຄົນ, ຍິງ 1 ຄົນ. ຂັ້ນກຸ່ມບ້ານ 14 ຄົນ, ຍິງ 7 ຄົນ. ຂອບເຂດຂອງໂຄງການ ກວມເອົາ 5 ກຸ່ມບ້ານ, 30 ບ້ານ ໃນປີທໍາອິດທົດລອງຢູ່ 4 ບ້ານ, ປີທີ່ 2 ຂະຫຍາຍອອກ 26... Read more »
10 Oct 2013
ບ້ານແກ້ງກວີເປັນບ້ານທຸກຍາກໜຶ່ງໃນ ເມືອງເຊໂປນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເຊິ່ງຫ່າງຈາກ ເທດສະບານ ເມືອງ ໄປ ທາງ ທິດຕາ ເວັນຕົກ ປະມານ 18 ກິ ໂລ ແມັດ. ສິ່ທ້າທາຍຕໍ່ການພັດທະນາເສດ ຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງບ້ານ ກໍ່ຄືບັນດາ ຄອບຄົວຜູ້ທຸກຍາກທົ່ວໄປທ່ີບໍ່ມີຄວາມສາມາດ... Read more »