ຄະນະຜູ້ໃຫ້ທຶນຈາກອົງການພັດທະນາຂອງປະເທດສະວິດເຊີແລນ ລົງຕິດຕາມ ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ທລຍ ຢູ່ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ 18-20/1/2016

Posting Date: 
05 Feb 2016