ທລຍ ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພະນັກງານແຂວງ ແລະ ເມືອງເປົ້າໝາຍຂອງຕົນ