ໂຄງການ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເພື່ອຄ້ຳປະກັນທາງດ້ານໂພຊະນາການ(ຄປພ) ຂະຫຍາຍວຽກງານລົງສູ່ ອີກ 16 ບ້ານເປົ້າໝາຍ ຂອງເມືອງ ເຊໂປນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ