ຄວາມຕ້ອງການໃນການປັບປຸງດ້ານໂພສະນາການ ແລະ ການພັດທະນາດ້ານຄຸນນະພາບການດຳລົງຊືວິດຂອງເດັກນ້ອຍບ້ານອາລັງເມືອງເຊໂປນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

Category: 
TV Clips
Released Date: 
14 Jul 2014