ຊຸຸມຊົນແຕ້ມແຜນວາດຊັບພະຍາກອນບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ Villagers do social mapping

Category: 
TV Clips
Released Date: 
24 Jun 2015