ຕົວແທນກຸ່ມບ້ານ ສະເໜີລະດັບຄວາມທຸກຍາກຂອງບ້ານ Koumban representative identify poverty of each villages in the Koumban

Category: 
TV Clips
Released Date: 
25 Jun 2015