ຕົວແທນບ້ານ ສະເໜີແຜນທີ່ບ້ານ. Village representative presenting Village map

Category: 
TV Clips
Released Date: 
22 Oct 2014