ຕົວແທນແມ່ຍິງບ້ານຊົນເຜົ່າຂະມຸ ສະເໜີຄວາມຕ້ອງການຂອງບ້ານ Women representative of Khmu presenting their needs

Category: 
TV Clips
Released Date: 
22 Oct 2014