ພະນັກງານ ພັດ ທະນາຊຸມຊົນເມືອງສະ ເໜີ ການຈັດ ສັນງົບປະ ມານໃສ່ ໂຄງການຍ່ອຍ, CD of district present Fund allocation

Category: 
TV Clips
Released Date: 
22 Oct 2014