Library

No. Title Year Lao English
81 ການເຊືອມໂຍງລະຫວ່າງວຽກງານຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ໂພຊະນາການ (Linkage Livelyhood and nutrition activities presentation) 2014 Download Download
82 ຄູ່ມືແນະນໍາ ການປັບປຸງການລ້ຽງຫມູລາດ ຊາວກະສິກອນ (Guideline Improvrmrnty of Pig Raising for Farmer) 2014 Download -NA-
83 ປື້ມຄູ່ມືການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມທ້ອນເງິນບ້ານ ( Villge Saving and Credit Manual) 2014 Download -NA-
84 ບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້ຳວຽກຂອງ ທລຍ (ປະຈ ຳເດືອນ ຕຸລາ 10/2014) 2014 Download -NA-
85 Livelihood Opportunity and Nutrition Gain (LONG) Progress Report October 2014 2014 -NA- Download
86 ບົດສະຫລູບປະຈຳປີ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ທລຍ ແຕ່ ເດືອນຕຸູລາ 10/2013 - ເດືອນກັນຍາ 9/2014 2014 Download -NA-
87 ບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້ຳວຽກຂອງ ທລຍ (ປະຈ ຳເດືອນ ກັນຍາ 9/2014) 2014 Download -NA-
88 ບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້ຳວຽກຂອງ ທລຍ (ປະຈ ຳເດືອນ ສິງຫາ 8/2014) 2014 Download -NA-
89 ບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້ຳວຽກຂອງ ທລຍ (ປະຈ ຳເດືອນ ກໍລະກົດ 7/2014) 2014 Download -NA-
90 ບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້ຳວຽກຂອງ ທລຍ (ປະຈ ຳເດືອນ ພືດສະພາ 2014) 2014 Download -NA-

Pages