ບ້ານນາ ກຸ່ມກະປາຍ ເມືອງ ເຊໂປນ ເປັນອີກບ້ານໜຶ່ງທີ່ຊ່ວຍພິສຸດ ຜົນສຳເລັດຂອງຄຳເວົ້າທີ່ວ່າ “ ຊາວບ້ານມີຄວາມສາມັກຄີ ອຳນາດການປົກຄອງມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ຈະເຮັດວຽກງານຫຍັງກໍສຳເລັດ ”